• تاریخ ایرانی   tarikhirani@

    1397/03/22 ساعت 11:12

    #شاه البته با توجه به نرخ پایین رشد و نرخ بالای بیکاری در کشورهای صنعتی در موقعیت خوبی قرار گرفته و خواسته‌هایش را افزایش داده است. او مایل است هلموت اشمیت صدراعظم آلمان غربی به خط خود نامه‌ای نوشته و در آن از رفتارها و انتقادهای مطبوعات کشورش در رابطه با با ایران عذرخواهی کند