• سازمان محیط زیست   doe_ir@

    1397/03/22 ساعت 13:09

    ذخایز آب‌های زیر زمینی ایران رو به پایان است معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: ۱۷۰ میلیارد متر مکعب از آب‌های فسیلی سرزمینی ایران در چند سال گذشته مصرف شده است. https://goo.gl/kDt۸۹X