• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/22 ساعت 14:27

    روحیۀ شکر، آن روحیه‌ای است که آدم در هر نعمتی چشمش دنبال صاحب نعمت می‌گردد و در هر مواجهه‌ای با صاحب نعمت، دنبال تشکر از صاحب نعمت است.