• هیچ کی تا حالا علی پروین رو علی صدا نکرده بود. یعنی خب ما نشنیده بودیم … اما حشمت خان سلطان رو علی صدا میزنه اونم رو آنتن. خیلی بامزه طور و پدرانه البته. جای اصغر آقای شرفی هم خالیه …