• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/22 ساعت 10:28

    «استفان والت»، نظریه پرداز مطرح آمریکایی: کوتاه بودن نشست #ترامپ_کیم، نشان می‌دهد که این نشست بیشتر ماهیت نمادین دارد. کیم برنده بزرگ است چرا که او بدون واگذاری هرگونه امتیاز واقعی، دیداری رو در رو با رئیس جمهور آمریکا دارد»