• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/03/21 ساعت 10:22

    دخترک سی دی دورا را برداشته و با مادرش رفته آرایشگاه و به خانم آرایشگر گفته: موهای من را شبیه دورا بزن. بعد که موهاش را کوتاه کرده آمده بیرون زده زیر گریه! مامانش گفته: مگه خودت نگفتی کوتاه کنی؟ چرا گریه میکنی؟! فرموند: آخه موهام را شبیه دورا نزده، شبیه میمونش زده.