• ۲.تا اینجای کار راهکار صهیونیستها برای حل مسئله آب در یک عبارت خلاصه می‌شود: #آب_دزدی! آنهااز ۱۳۴۷ آب دزدی را از بحیره آغاز کرده و به آبهای حاصبانی و بانیاس رسیدند. ۵۰۰میلیون‌مترمکعب از آب‌های جولان(۷ برابر سوریه) برداشت می‌کنند و حق فلسطین و اردن و غزه را بالا می‌کشند!