• عقل صرفاً بردۀ احساسات است - #استیون_پینکر برای فهم دوران #روشنگری، بیش از اینکه تاریخ بخواند، به لغت‌نامه رجوع کرده است (جان گری، نیواستیتسمن، ۲۵۰۰ کلمه، ۱۶ دقیقه) http://tarjomaan.com/barresi_ketab/۹۰۱۶/ …