• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/21 ساعت 10:23

    اگر بخواهم فیلیپین را در این سفر توصیف کنم کشوری فعال در عرصه #اقتصادی و سیاسی و تا حدودی مذهبی که به جهت قانون #طلاق و عوامل فرهنگی، خانواده گرفتار آسیب جدی است. بنگاههای کوچک اقتصادی به جهت بهره اندک بانکی، فعال و اما بیمه سلامت با هزینه بسیار سنگین درمان، متوسط است.