• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/03/21 ساعت 07:32

    از شیخ بهایی پرسیدند: سخت مى گذرد چه باید کرد؟ گفت: خودت مى گویی که سخت مى گذرد، سخت نمى ماند