• علیرضا کتابدار   ketabdar@

    1397/03/21 ساعت 15:01

    واحد پول کشوری چون عراق که جنگ خارجی داشته و هنوز کشورش دچار جنگ داخلی است و هزار مشکل دارد - با فرض اینکه واحد پول ما تومان باشد و نه ریال - حدود پنج برابر کشور ماست که می‌گوییم امنیت دارد. چراااااا؟!