• رسول صدرعاملی   rsadrameli@

    1397/03/21 ساعت 01:45

    عجله میکنید ، حرف زدن از کاری که قصد انجامش را دارید ، نابود میکنه نیت اتون را ، بیقراری نکنید و شروعش کنید