• مهناز افشار   AfsharMahnaz@

    1397/03/21 ساعت 00:00

    شب تولدم … همه این سال‌ها سختی‌ها و مشکلات سازنده بود نه بازدارنده از خوشی‌ها و آرامش این سال‌ها شکرگزاری را آموختم و چه خوشبختم که درونم صلحی ماندگار با خودم و جهان پیرامونم دارم