• ما دچار #ورشکستگی_آبی هستیم. یعنی یک مرحله از #بحران هم عبور کرده‌ایم. تعریف بحران می‌گوید در یک واقعه حدی که در یک زمان محدودی رخ می‌دهد یا شکست می‌خورید یا آن را حل می‌کنید. #ورشکستگی در آب یعنی انتظار یا تقاضایی که برای تخصیص از منابع آبی دارید، بیشتر از موجودی آب باشد.