• ۴.یکی از اهداف جنگ ۳۳روزه هم سلطه بر منابع آبی جنوب #لبنان بود. اصرار این رژیم در تسلط بر منطقه لیطانی از طریق قطعنامه ۱۷۰۱ و حضور نیروهای یونیفل در این منطقه هم به همین دلیل است. از دیگر طرحهای اسراییل انتقال آب پس از تجزیه عراق، از منطقه کردستان به اردن و فلسطین بود.