• بنظر میرسه جام‌جهانی خوبی در پیش دارم. نه تیمی که دوست‌دارم‌ تو‌ جامه تا حرص و جوش بخورم، نه سرکارم. از اعتماد هم که اومدم بیرون قشنگ میشینم تو خونه حالشو میبرم:))