• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/21 ساعت 13:51

    برخلاف میلم دو نفر را بلاک کردم. می‌دانم که این کار آنها را #خوشحال کرده چراکه معتقدم هدف اینان، تبدیل کردن شبکه‌های اجتماعی به فضائی حذفی‌ست، ولی گاهی توهین هم از حد می‌گذرد و نمی‌توان نادیده‌اش گرفت.