• توئیتِ سه سال پیش، قبل از به بازار اومدن اولین قسمت #شهرزاد؛ در روزهایی که آخرین تلاش‌ها هم شکست خورده بودند. سریال حسن فتحی امروز با میراثی درخشان به پایان راه رسید: احیای سریال‌سازی خصوصی. مردم به سریال‌های خانه‌گی دوباره اعتماد کردند و تجارتی بزرگ برابر تلویزیون شکل گرفت.