• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/21 ساعت 14:55

    این بنده‌خدا گفته من #رانت‌خوار هستم؛ این نوید دهنده آزادی برای این مملکت که طبعا هم دست مبارکش در جیب دشمنان این خاک نیست، بیاید و سندی از مفت‌خوری من ارائه کند و صداقتش را اثبات! بسم‌الله …