• ۵. پس از حضور ایران در منطقه و شکست داعش، برنامه ریزی آبی اسرائیل نیز دچار مشکل شد. به همین دلیل تمرکز بر ترکیه برای مدیریت انحرافی آب‌های عراق را با قدرت بیشتری در دستور قرار داد. موازی همین پروژه، سناریوی جنگ آب با کمک انگلیس، از مسیر #افغانستان و #مصر نیز پیگیری می‌شود.