• ۸. سرنخهای آشکاری از نقش انگلیس در قفل بحث دیپلماسی آبهای مرزی ایران از هیرمند و اترک تا هریررود و … مشهود است. بحثی که به پرونده مشهور محیط زیستیها نیز ارتباط دارد. فارغ از ضرورت مدیریت داخلی منابع آبی کشور، مستندات نشان می‌دهد پیش نیاز حل کلان مسئله آب منطقه نابودی اسرائیل است