• متاسفانه در زندگی هیچی نشدم و نمیشم؛ خواهر، خاله، عمه و … هیچی رسمن هیچی به هیچی. روزجهانی هیچی داری بیا