• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/21 ساعت 18:33

    افزایش قیمت بی حساب و کتاب خودرو …یعنی هیچ نظارتی در این مملکت نیست …. کاش کسی پاسخگو بود که چرا؟