• عليرضا زاكانى   zakani_ir@

    1397/03/20 ساعت 08:45

    آیا نمایندگان مجلس تن به ذلت خواهند داد؟ پذیرش کنوانسیون پالرمو یعنی طناب دار را با اراده خود بر گردن انداختن و زمینه اجماع جهانی بر علیه ایران و تحریم‌‌های فزاینده را فراهم کردن، برای یک بار لااقل دولت و مجلس به این کنوانسیون توجه کنند و در فهم آن از متخصصین امر کمک بگیرند.