• . چه لذتی داره با هنرمندهایی انقدر بزرگ هم… https://www.instagram.com/p/Bj۲b۷۳qlDui/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=۱d۵۴uoejal۲۷p …