• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/03/20 ساعت 12:09

    مخالفت نمایندگان با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت