• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/20 ساعت 14:25

    این در ظاهر مذهبی‌ها را بگذارید کنار دیوار و با صدای بلند بهشان بگوئید پیامبر صاحب یک دختر بود که دنیا را بدهی، همتایش را نخواهی یافت نادان!