• ۳. برجام امضا شد: +واسطه‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زدند یک به یک از داخل و خارج لو داده شدند. +شبکه باجگیرهای پسابرجامی سر رسیدند! +لشکر دوتابعیتی‌ها دلالی را آغاز کردند. +بازار کماکان به هزار و یک دلیل میل و رغبتی برای ترجیح دادن خارجی‌ها به حاکمیت و شبکه سنتی نداشت. #No۲FATF