• ابطحی: هدف از رسانه‌ای شدن تجاوز به دختر بچه در خمینی شهر زیر سوال بردن نام امام، اهل بیت و ترویج فحشا است نماینده مردم خمینی‌شهر: امروز کسانی که صحبت از شفافیت می‌زنند در مسائل اخلاقی و امنیتی کسانی هستند که دفاع از محرمانه بودن همه چیز می‌کنند.