• عربستان تعداد دیگری از زنان فعال حقوقی را بازداشت کرد دستگاه‌های امنیتی عربستان روز شنبه تعداد دیگری از زنان فعال در زمینه حقوق بشر را بازداشت کردند.