• نماینده همدان: میروی پفک بخری میگویند با دلار قیمتش را تعیین میکنیم! امیرخجسته در نطق امروزش گفت: حتی وقتی میروی پفک بخری میگویند با دلار قیمتش را تعیین میکنیم! اگر تیم اقتصادی دولت و دستگاه‌های نظارتی ورود نکنند، آینده خوبی نخواهیم داشت. https://goo.gl/A۴RMeC