• از لحاظ میزان ساده دلی توییت جالب است! با دشمن همکاری اطلاعاتی و اقتصادی کنیم که #سپاه برود! سپاه نمی‌رود؛ بلکه وارد جنگ با انگلهای پسابرجامی باند انگلیس میشود، مثل ۲سال اخیر! شبکه نیم بندی که در پسابرجام شکل گرفته هزاربار کثیف‌تر و غیرقابل اعتمادتر از بخش خصولتی اقتصاد ملی است.