• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/03/20 ساعت 14:15

    این کارشناس افزود: به طور امیدوارانه تحت چنین شرایطی ایده ایجاد صلح برای داخل کشور، دارای حمایت بیشتری است (در میان مسئولین ایران) نسبت به ایجاد صلح در خارج از کشور.