• دوباره کی دارِد یه کِکِه‌ای گِلی چوقِ اینترنت میکوند که انقذه کند و داغونس؟!