• مهراب قاسم خانی   mehrabghasemkh1@

    1397/03/20 ساعت 18:23

    همه‌اش فکر میکنم فردا «اون» موقع دست دادن با ترامپ، یهو یه چاقو در میاره میفته به جونش، بعدش رو به دوربینا فریاد میزنه و یه چیزاى نافهومى به کره اى میگه … اون خیلى غیر قابل اطمینانه، یا من زیاد فیلم میبینم؟