• واکنش مسیح مهاجری به حمله به صالحی: گردانندگان این صحنه‌ها در ارکان نظام نفوذ دارند. جمع کردن عناصری که دچار جهل مرکب هستند کار ساده‌ایست به شرط آنکه با آمران و طراحان برخورد شود | شرق