• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/03/20 ساعت 08:59

    دین نیامده فقط آدم را سالم نگه دارد؛ دین آمده آدم را رشد بدهد. یکی از موضوعاتی که باید در آن به بلوغ برسیم، این است که خود را نیازمند و علاقمند به رحمت خدا و مهربانی اولیاء خدا ببینیم. کسی که دوست نداشته باشد اولیاء خدا را ببیند و نگاه مهربان آنها را حس کند، چقدر دلش تاریک است!