• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/20 ساعت 00:30

    یکی از شاعران طنز پرداز به یکی از کشورهای فارسی زبان دعوت شده بود برای خواندن شعر طنز …مجری او را این گونه دعوت کرده بود : هم اکنون از یکی از شاعران مسخره‌ی ایران دعوت می‌نمایم برای مسخره بازی پشت بلندگو روانه شود !