• +‌ نظر من اینه - بی خود می‌کنی که نظرت اینه + عذرخواهی می‌کنم که نظرم اینه - بی خود می‌کنی که عذرخواهی می‌کنی + نمی‌دونم چی بگم - بی خود می‌کنی که نمی‌دونی چی بگی #آزادی_بیان