• معلوم است که به #امنیت غذایی نیاز داریم. این جزو بدیهیات است! اینکه کسی می‌گوید ما مشکل #آب داریم و دچار #ورشکستگی_آبی هستیم نباید ضد #امنیت غذایی تلقی شود. کاهش مصرف آب به معنی کاهش تولیدات کشاورزی نیست اگر آب را برای تولید محصولات، درست استفاده کنیم. ما #آب را بد مصرف می‌کنیم.