• معلمی که در فسا موی دانش آموزان را کوتاه کرده بود، به یک سال کسر حقوق محکوم شد. سوال: خب خانواده معلم چه گناهی دارند؟ ( البته اگه متاهل باشد یا نان آور خانواده ) حکمی که خود خود معلم را تنبیه کند نداریم؟