• میزان پیشمانی از خرید یک کالا درست بعد از خریدِ آن شگفت‌آور است. این واکنش معمولاً به کاستی‌های روانشناختی نسبت داده می‌شود. اما توضیح دیگری نیز وجود دارد: شاید اولی از دومی بهتر است، دومی از سومی، سومی از چهارمی، و همین‌طور تا آخر، اما در نهایت گزینۀ آخر از گزینۀ اول بهتر است.