• اینکه بگوییم #آب مهم‌تر است یا #اقتصاد یا روابط خارجی یا #امنیت_غذایی! این سوال از اساس اشتباه است. باید بگوییم آب در این زنجیره مشکلات می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. نگاهی که ما را گرفتار کرده این است که ما آب را فقط آب می‌بینیم ولی آب فقط آب نیست! #ورشکستگی_آبی