• * با آبروی یک شهر بازی نکنید و مسائل سیاسی خود را به آبروی یک شهر گره نزنید. مجرم باید شناسایی شود و با اشد مجازات روبرو شود اما آقایان شما که از محرمانه بودن همه چیز می‌گویید چرا در اینجا حرف از شفافیت می‌زنید، باید طبق قانون عمل شود | شرق