• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/20 ساعت 16:58

    بند بیستم بیانیه G۷؛ ایستادن اروپا پشت به افق، و نگریستن آخرین نفس‌های غروب دیپلماسی در آیینه!