• همۀ گزینه‌ها روی میز است، اما بهترین گزینه کدام است؟ - تلاش برای مشخص کردن بهترین زندگی می‌تواند به شکست ختم شود (لری تمکین، ایان، ۲۸۰۰ کلمه، ۱۷ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۱۴/