• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1397/03/20 ساعت 03:42

    قدیما که تلوزیون برنامه‌ای نداشت، شب‌هایی که وقت سحر #رادیو روشن بود و وسط دعا یکی می‌گفت: تا اذان صبح بیست دقیقه باقی‌ست؛ تا اذان صبح ده دقیقه باقی‌ست؛ الآنم هست؟!