• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/20 ساعت 10:44

    عکس تاریخیِ میز ‌ِشکاف:چالشِ امنیت وتجارت میان غول‌های اقتصاد آمریکاباتاکیدبرضرورت تشکیلG۸،امنیت اروپارابه چالش کشید؛ اروپاباتاکیدبرضرورت حفظ برجام،تجارت آمریکارابه چالش کشید؛ درمسیررسیدن چالشهابه نقطه تعادل،همیشه حلقه ضعیف‌شکننده‌تراست. بایدنسبت به حفظ وثبات عناصرقدرت،هشیاربود.