• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/19 ساعت 11:38

    #کاسبان_تهدید در زمان حاکمیت_هر چند می‌کوشند فرافکنی کنند؛ اما_ همان کاسبان #تحریم در دوران حاشیه نشینی اند. آنان اصولا کاسب اند و در هر شرایطی بهره‌های خاص شخصی و جناحی خود را می‌برند. فقط به اقتضای امکانات و شرایط, موضوع کاسبی شان فرق می‌کند.