• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/03/19 ساعت 22:00

    ماکرون:مذاکره باکره شمالی چطورمی‌تواندموثرباشدوقتی داریدتمام زحمتی راکه سالها درزمینه هسته‌ای[ایران]کشیده‌ایم،ازبین میبرید؟ شما ازاین توافق خرسندنیستید،شایدصرفا به این دلیل که رئیس‌جمهور قبلی آن راامضا کرده ازپایبندی دیگران به برجام ممانعت نکنیدوایران رامجبورنکنیدازبرجام خارج شود